Swinger Nerzmantel, Farbe sahara,

350 € VB

Allgemeine Informationen

269089

Beschreibung

Swinger Nerzmantel, Farbe sahara, Gr. 40, VB 350,-, Tel. 0821/661528